MOTIVATING LEADERSHIP

S. Ashraf Ali

Vice-President, Sanmarg Shikshan Sanstha

Meenatai

Dr. Meenatai Suryawanshi

Director, Sanmarg Shikshan Sanstha

rajani

Mrs. Rajani Barde

Member, Sanmarg Shikshan Sanstha

maya

Mrs. Mayatai Agne

Member, Sanmarg Shikshan Sanstha

malti

Mrs. Maltitai Thakre

Member, Sanmarg Shikshan Sanstha